Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Σχεδόν 149 εκατ. ευρώ οι ζημίες της ΔΕΗ το 2011

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία η επιχείρηση σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους 148,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2011.


Η ΔΕΗ συγκεκριμένα ανακοίνωσε:


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΔΕΗ:

• Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 769,4 εκατ. έναντι € 1.497,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 728,3 εκατ. (-48,6%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 14%, σε σύγκριση με 25,8% το 2010.

• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ 2011 και 2010 στις 61.834 GWh έναντι 61.817 GWh το 2010. Με την εξαίρεση όμως των εξαγωγών και της άντλησης, η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1,1% περίπου (622 GWh).

Από την άλλη πλευρά και σε ό,τι ειδικότερα αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση παρουσίασε αύξηση 2%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η αύξηση στη ζήτηση ήταν 2,2%.

• Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.270 GWh (-4,4%), σε 49.317 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,8%. Παρά την αύξηση της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μειωμένες κατά 1,2% κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς.

                                    
• Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 4,7% (2.405 GWh) και 7% (€367 εκατ.), σε σχέση με το 2010.

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.513,6 εκατ. από € 5.809,8 εκατ. το 2010, μειωμένος κατά € 296,2 εκατ. (-5,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 140,6 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν € 194,5 εκατ.

• Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,1% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 77,3%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση, η οποία ανήλθε σε 4.451 GWh.

• Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ μειώθηκαν σε 1.846 GWh από 2.255 GWh το 2010 (-18,1%).

• Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ το 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 248 GWh έναντι 274 GWh το 2010, μείωση 26 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 20%.

• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 553,2 εκατ., (+31,1%) σε σχέση με το 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+ € 406,5 εκατ.), της αύξησης των διεθνών τιμών του μαζούτ, του ντίζελ και του φυσικού αερίου, της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μαζούτ και στο ντίζελ και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης, ύψους € 37,3 εκατ., από εκκαθαρίσεις προηγούμενων ετών που περιλαμβάνονται στις δαπάνες για αγορές ενέργειας του 2010, η αύξηση των σχετικών δαπανών ανέρχεται σε € 369,2 εκατ.
                                   Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός μεν στις μεγαλύτερες ποσότητες αγορών ενέργειας από το Σύστημα κατά 24,6%, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και της αυξημένης παραγωγής τρίτων, αφετέρου δε στην αύξηση της τιμής των αγορών ενέργειας κατά 22,5%, ενώ η επίπτωση από το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, ανήλθε σε μια επιπλέον δαπάνη € 102,1 εκατ. σε σχέση με το 2010.

• Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 161 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-11,4%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 95 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 1.024 εργαζόμενους, σε 20.821 την 31/12/2011 από 21.845 την 31/12/2010. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλαν σημαντικά οι εσωτερικές δράσεις μείωσης κατά € 42 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες. Στο πλαίσιο αυτό και παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 10,6%.

• Τα τέλη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς κατά το 2011 ήταν μειωμένα κατά € 8,3 εκατ. (από €248,4 εκατ. το 2010 σε € 240,1 εκατ.).


Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τη χρήση του συστήματος Μεταφοράς όπως επικουρικές υπηρεσίες, διοικητικές δαπάνες ΔΕΣΜΗΕ κ.αά., ήταν αυξημένες κατά €39,9 εκατ. Αποτέλεσμα είναι ότι η συνολική δαπάνη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς, αυξήθηκε κατά € 31,6 εκατ. (από € 284 εκατ. το 2010 σε € 315,6 εκατ. το 2011), εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης για το 2010 από εκκαθαρίσεις συνολικού ύψους €37,7 εκατ. που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

• Το 2011, το 43,6% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 32% το 2010. Αντίθετα και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία σημειώνει περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 19,9% των εσόδων έναντι 21,4% το 2010.

• Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2011, ανήλθαν σε ζημίες € 85,8 εκατ., έναντι κερδών €740,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 826,5 εκατ. Σε σχέση με το 2010, τα προ φόρων αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους € 25,6 εκατ. από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, οι ζημίες θα είχαν διαμορφωθεί σε € 60,2 εκατ. Επιπρόσθετα, η Μητρική Εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους € 83,5 εκατ. για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεών της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου. Χωρίς και την πρόβλεψη αυτή, ο Όμιλος θα εμφάνιζε προ φόρων κέρδη της τάξεως των € 23,3 εκατ.

• Η κερδοφορία των θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., καθώς και ο σχηματισμός προβλέψεων για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με φόρο ύψους € 63,1 εκατ., διαμορφώνοντας τις καθαρές Ζημίες σε € 148,9 εκατ.

• Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

 O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς το 2011 ήταν το έτος της μεγαλύτερης ύφεσης που γνώρισε ποτέ η ελληνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ΔΕΗ πέτυχε να κλείσει τη χρήση με περιορισμένες απώλειες. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν ουσιαστικά η σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των ελεγχόμενων δαπανών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

» Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 αντανακλούν τις σημαντικές μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες όπως, η μείωση της συνολικής ζήτησης, η ένταση του ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά, η αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων, η επιβολή ή αύξηση φόρων σε αυτά, καθώς και οι δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και η ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να παρεμποδίζουν τη διασύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς με αυτή της λιανικής, με αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους παραγωγής να επιδρά αρνητικά κατά άμεσο τρόπο στην προοπτική κερδοφορίας της Εταιρείας.
 

             
» Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, τον πρωτοφανή περιορισμό της ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ έχει προσαρμόσει το επενδυτικό της μοντέλο, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων περιορισμού των επενδύσεων, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων και η Εταιρεία να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή αξία. Παράλληλα, σημειώθηκαν μεγάλα βήματα στον οργανωτικό μετασχηματισμό του Ομίλου με την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου της Μεταφοράς, ενώ μετά και τη χθεσινή έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον και η απόσχιση του Κλάδου της Διανομής.
 

» Το 2012 αναμένουμε θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα τόσο από την αύξηση των τιμολογίων όσο και από την περαιτέρω εξοικονόμηση στις δαπάνες μισθοδοσίας και τις λοιπές πρωτοβουλίες εξοικονόμησης και εξορθολογισμού των δαπανών. Είναι όμως προφανές ότι το περιβάλλον, συνολικά για την ελληνική οικονομία καθώς και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την Εταιρεία ειδικότερα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρατεταμένη ύφεση και οι συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.
 

» Η ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίζει να παίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Όπως έχω πολλές φορές τονίσει, η βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ εξαρτάται και από την ορθολογική λειτουργία της αγοράς με κανόνες που εξασφαλίζουν τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και εύλογη αποζημίωση όλων των υπηρεσιών ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα για μείωση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή».


Πηγή: ΔΕΗ - Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου