Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Σχεδόν 149 εκατ. ευρώ οι ζημίες της ΔΕΗ το 2011

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία η επιχείρηση σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους 148,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2011.


Η ΔΕΗ συγκεκριμένα ανακοίνωσε:


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΔΕΗ:

• Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 769,4 εκατ. έναντι € 1.497,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 728,3 εκατ. (-48,6%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 14%, σε σύγκριση με 25,8% το 2010.

• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ 2011 και 2010 στις 61.834 GWh έναντι 61.817 GWh το 2010. Με την εξαίρεση όμως των εξαγωγών και της άντλησης, η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1,1% περίπου (622 GWh).

Από την άλλη πλευρά και σε ό,τι ειδικότερα αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση παρουσίασε αύξηση 2%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η αύξηση στη ζήτηση ήταν 2,2%.

• Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.270 GWh (-4,4%), σε 49.317 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,8%. Παρά την αύξηση της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μειωμένες κατά 1,2% κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς.

                                    
• Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 4,7% (2.405 GWh) και 7% (€367 εκατ.), σε σχέση με το 2010.

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.513,6 εκατ. από € 5.809,8 εκατ. το 2010, μειωμένος κατά € 296,2 εκατ. (-5,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 140,6 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν € 194,5 εκατ.

• Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,1% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 77,3%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση, η οποία ανήλθε σε 4.451 GWh.

• Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ μειώθηκαν σε 1.846 GWh από 2.255 GWh το 2010 (-18,1%).

• Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ το 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 248 GWh έναντι 274 GWh το 2010, μείωση 26 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 20%.

• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 553,2 εκατ., (+31,1%) σε σχέση με το 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+ € 406,5 εκατ.), της αύξησης των διεθνών τιμών του μαζούτ, του ντίζελ και του φυσικού αερίου, της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μαζούτ και στο ντίζελ και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης, ύψους € 37,3 εκατ., από εκκαθαρίσεις προηγούμενων ετών που περιλαμβάνονται στις δαπάνες για αγορές ενέργειας του 2010, η αύξηση των σχετικών δαπανών ανέρχεται σε € 369,2 εκατ.
                                   Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός μεν στις μεγαλύτερες ποσότητες αγορών ενέργειας από το Σύστημα κατά 24,6%, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και της αυξημένης παραγωγής τρίτων, αφετέρου δε στην αύξηση της τιμής των αγορών ενέργειας κατά 22,5%, ενώ η επίπτωση από το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, ανήλθε σε μια επιπλέον δαπάνη € 102,1 εκατ. σε σχέση με το 2010.

• Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 161 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-11,4%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 95 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 1.024 εργαζόμενους, σε 20.821 την 31/12/2011 από 21.845 την 31/12/2010. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλαν σημαντικά οι εσωτερικές δράσεις μείωσης κατά € 42 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες. Στο πλαίσιο αυτό και παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 10,6%.

• Τα τέλη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς κατά το 2011 ήταν μειωμένα κατά € 8,3 εκατ. (από €248,4 εκατ. το 2010 σε € 240,1 εκατ.).


Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τη χρήση του συστήματος Μεταφοράς όπως επικουρικές υπηρεσίες, διοικητικές δαπάνες ΔΕΣΜΗΕ κ.αά., ήταν αυξημένες κατά €39,9 εκατ. Αποτέλεσμα είναι ότι η συνολική δαπάνη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς, αυξήθηκε κατά € 31,6 εκατ. (από € 284 εκατ. το 2010 σε € 315,6 εκατ. το 2011), εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης για το 2010 από εκκαθαρίσεις συνολικού ύψους €37,7 εκατ. που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

• Το 2011, το 43,6% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 32% το 2010. Αντίθετα και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία σημειώνει περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 19,9% των εσόδων έναντι 21,4% το 2010.

• Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2011, ανήλθαν σε ζημίες € 85,8 εκατ., έναντι κερδών €740,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 826,5 εκατ. Σε σχέση με το 2010, τα προ φόρων αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους € 25,6 εκατ. από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, οι ζημίες θα είχαν διαμορφωθεί σε € 60,2 εκατ. Επιπρόσθετα, η Μητρική Εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους € 83,5 εκατ. για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεών της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου. Χωρίς και την πρόβλεψη αυτή, ο Όμιλος θα εμφάνιζε προ φόρων κέρδη της τάξεως των € 23,3 εκατ.

• Η κερδοφορία των θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., καθώς και ο σχηματισμός προβλέψεων για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με φόρο ύψους € 63,1 εκατ., διαμορφώνοντας τις καθαρές Ζημίες σε € 148,9 εκατ.

• Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

 O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς το 2011 ήταν το έτος της μεγαλύτερης ύφεσης που γνώρισε ποτέ η ελληνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ΔΕΗ πέτυχε να κλείσει τη χρήση με περιορισμένες απώλειες. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν ουσιαστικά η σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των ελεγχόμενων δαπανών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

» Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 αντανακλούν τις σημαντικές μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες όπως, η μείωση της συνολικής ζήτησης, η ένταση του ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά, η αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων, η επιβολή ή αύξηση φόρων σε αυτά, καθώς και οι δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και η ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να παρεμποδίζουν τη διασύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς με αυτή της λιανικής, με αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους παραγωγής να επιδρά αρνητικά κατά άμεσο τρόπο στην προοπτική κερδοφορίας της Εταιρείας.
 

             
» Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, τον πρωτοφανή περιορισμό της ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ έχει προσαρμόσει το επενδυτικό της μοντέλο, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων περιορισμού των επενδύσεων, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων και η Εταιρεία να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή αξία. Παράλληλα, σημειώθηκαν μεγάλα βήματα στον οργανωτικό μετασχηματισμό του Ομίλου με την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου της Μεταφοράς, ενώ μετά και τη χθεσινή έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον και η απόσχιση του Κλάδου της Διανομής.
 

» Το 2012 αναμένουμε θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα τόσο από την αύξηση των τιμολογίων όσο και από την περαιτέρω εξοικονόμηση στις δαπάνες μισθοδοσίας και τις λοιπές πρωτοβουλίες εξοικονόμησης και εξορθολογισμού των δαπανών. Είναι όμως προφανές ότι το περιβάλλον, συνολικά για την ελληνική οικονομία καθώς και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την Εταιρεία ειδικότερα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρατεταμένη ύφεση και οι συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.
 

» Η ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίζει να παίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Όπως έχω πολλές φορές τονίσει, η βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ εξαρτάται και από την ορθολογική λειτουργία της αγοράς με κανόνες που εξασφαλίζουν τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και εύλογη αποζημίωση όλων των υπηρεσιών ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα για μείωση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή».


Πηγή: ΔΕΗ - Βήμα

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

37χρονος επανέκτησε και πάλι το πρόσωπο του!!

Αμερικανοί επιστήμονες πραγματοποίησαν την πιο εκτεταμένη μεταμόσχευση προσώπου που έχει γίνει ποτέ με τεράστια επιτυχία.


Η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ των ΗΠΑ. Ο 37χρονος Νόρις ζούσε για 15 χρόνια στην απομόνωση αφότου τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με όπλο και φορούσε μάσκα όταν ήθελε να βγει έξω. Η μεταμόσχευση έδωσε νέο πρόσωπο στον Νόρις συμπεριλαμβανομένων σιαγόνας, δοντιών και γλώσσας.


Το Αμερικανικό Ναυτικό χρηματοδότησε την χειρουργική επέμβαση. το οποίο ευελπιστεί οι τεχνικές να βοηθήσουν ανθρώπους σε τραυματισμούς από το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η επέμβαση διήρκεσε 36 ώρες και οι γιατροί που την πραγματοποίησαν ανέφεραν ήταν ένα μέρος μίας σειράς μεταμοσχεύσεων, χρησιμοποιώντας όργανα ενός δωρητή.


Ο Νόρις έχασε τα χείλη και τη μύτη του στο ατύχημα και οι κινήσεις του στόματός του ήταν περιορισμένες. Ο επικεφαλής χειρουργός δήλωσε ότι τώρα ο Νόρις ανακτά ξανά τη ζωή του και «Σκοπός μας είναι να αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το αισθητικό αποτέλεσμα».


Η Ιατρική επιστημονική ομάδα του Μέριλαντ, ανέφερε ότι τώρα ο Νόρις μπορεί να ξυρίζεται κανονικά και να βουρτσίζει τα δόντια του και η όσφρηση του έχει επανέλθει πλήρως. Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι 200 τραυματίες στρατιώτες μπορούν να επιλεγούν για μεταμοσχεύσεις προσώπου.


Η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου πραγματοποιήθηκε το 2005 στη Γαλλία, σε μία γυναίκα που της κατασπάραξε το πρόσωπο ο σκύλος της. Η πρώτη ολική μεταμόσχευση προσώπου έγινε το 2010 στην Ισπανία. 
Ακολουθεί και η αντίστοιχη είδηση από το τηλεοπτικό κανάλι MEGAΤετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Το 2013 η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων!!!

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας έδωσε στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο το 2013 θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.


 Οι πρώτες κρίσεις θα γίνουν το 2014 και μέχρι τότε δεν προβλέπεται να δοθούν προαγωγές και τα πριμ παραγωγικότητας, που προβλέπονται από το νέο μισθολόγιο. Τον ερχόμενο Νοέμβριο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ένα συμβόλαιο απόδοσης, στο οποίο θα φαίνονται και οι στόχοι της υπηρεσίας, Εάν οι στόχοι επιτευχθούν σε ποσοστό μέχρι και 90%, τότε και μόνο οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν σαν μπόνους ένα μισό ή ολόκληρο μισθό  ετησίως ανάλογα και με την ατομική απόδοση. Θα λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση.

Η αξιολόγηση δεν θα πραγματοποιείται από τον άμεσο προϊστάμενο του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου αλλά από προϊστάμενο ανώτερης βαθμίδας. Γι' αυτό το λόγο θα συσταθούν σε κάθε υπηρεσία και Συμβούλια Αξιολόγησης τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τις ίδιες τις υπηρεσίες. Θα λειτουργεί και Συμβούλιο Εποπτείας που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσει ποιες οργανικές μονάδες θα λάβουν το πριμ απόδοσης δημοσιονομικών στόχων. Οι ανώτερες θέσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης από τους «άριστους», καθώς τελειώνει το ισχύον σύστημα που βασιζόταν μόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας. 

Τέλος, ο κ. Ρ'έππας απέρριψε τις προτάσεις της τρόικας για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς, σημειώνοντας ότι με το νέο μισθολόγιο έχουν μειωθεί κατά πολύ οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, με ωφέλεια για το δημόσιο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, και σημείωσε ότι ο καθοριστικός παράγοντας για ανταγωνιστικότητα δεν είναι το κόστος εργασίας, αλλά η βούληση να παράγουμε περισσότερο και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Στα πρόθυρα χρεοκοπίας τα ΑΕΙ της χώρας!!

Τα ΑΕΙ της χώρας μας κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν έπειτα από το "κούρεμα" των αποθεματικών τους κατά 150 εκατομμύρια ευρώ. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ πλέον δεν μπορούν να καλύψουν ακόμα και τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα.


Σε χθεσινή έκτακτη σύνοδο τους, οι πρόεδροι των ΤΕΙ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε προειδοποιητική αναστολή λειτουργίας των ΤΕΙ την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι πρόεδροι σκέφτονται ακόμα και το ενδεχόμενο να παραδώσουν τα κλειδιά των ιδρυμάτων, υποβάλλοντας τις παραιτήσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό φαντάζει λίγο δύσκολο να γίνει καθώς δεδομένης της κρίσης, πως θα μπορέσουν να απορροφηθούν μετέπειτα οι παραιτηθέντες πρόεδροι?


Τα αποθεματικά κεφάλαια των ΤΕΙ έχουν μειωθεί από τα 75 εκατομμύρια ευρώ στα 15-15 εκατομμύρια ευρώ. Τα αποθεματικά που ενδεικτικά έφταναν τα 31 εκατομμύρια στο ΕΜΠ, τα 13 εκατομμύρια στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, τα 9,1 εκατομμύρια στο ΤΕΙ Αθήνας και τα 7,9 εκατομμύρια στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είχαν δραστική μείωση κατά 50% με 70%.
Οι πρυτάνεις σήμερα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα, εξετάζοντας ακόμα και την περίπτωση διαφυγής στη Δικαιοσύνη. Θα υπάρξει επίσης και συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.


Οι πρυτάνεις ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση ότι "Τα πανεπιστήμια της χώρας διαπίστωσαν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενέταξε σε Κοινά Κεφάλαια και επένδυσε σε ομόλογα του Δημοσίου τις καταθέσεις των λογαριασμών τους, οι οποίες προέρχονται από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία τους και των προσόδων από τη διαχείριση αυτών, χωρίς τη βούληση των ιδρυμάτων. Άμεση συνέπεια είναι η χρήση των λογαριασμών των πανεπιστημίων για την ολοκλήρωση του PSI, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων για τα οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας τους".


Οι πρυτάνεις χαρακτηρίζουν "αυθαίρετες" τις κινήσεις της  Τράπεζας της Ελλάδας και ζητούν την επιστροφή των αφαιρεθέντων ποσών στους λογαριασμούς των πανεπιστημίων προειδοποιώντας, σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και με μηνύσεις εναντίον της διοίκησης της τράπεζας. Οι ιθύνοντες της Τράπεζας της Ελλάδας τονίζουν από την πλευρά τους ότι οι κινήσεις της διοίκησής της ήταν απολύτως νόμιμες.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Άνοιγμα της Αμμοχώστου υπό τουρκική διοίκηση!!!

Η Αμμόχωστος, η μοναδική πόλη φάντασμα στον κόσμο που παραμένει εδώ και 38 χρόνια κλειστή μετά την εισβολή του Αττίλα στη Κύπρο, πρόκειται να ανοίξει σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλιέτ.


Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, μόλις η Κύπρος αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το τουρκικό κατοχικό καθεστώς θα προχωρήσει στο άνοιγμα της πόλης. Η πληροφορία αυτήήρθε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχαν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα και ο Τούρκος Πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν στην οποία συζητήθηκε και το κυπριακό. Το θέμα της Αμμοχώστου βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών που είχε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ντερβίς Έρογλου με την τουρκική πολιτική ηγεσία στις 13 Μαρτίου. Η τουρκική κυβέρνηση έκανε, όπως φαίνεται δεκτό το αίτημα του κ. Ερογλου για την Αμμόχωστο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ, όλοι οι ελληνοκύπριοι θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τουρκική διοίκηση όμως. Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες  για το μονομερές άνοιγμα των Βαρωσίων. Ετοιμάζεται επίσης έκθεση σύμφωνα με την οποία καταγράφεται ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περίκλειστη πόλη και που θα μπορέσουν να επιστρέψουν και κάτω από ποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα περιέλθουν εκεί περιουσίες.


Δεν υπήρξε ακόμα αντίδραση εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι μόλις προσφάτως ο Πρόεδρος της Κύπρου  κ. Χριστόφιας πρότεινε την επιστροφή της Αμμοχώστου και την επαναλειτουργία του λιμανιού στα Βαρώσια υπό την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αμμόχωστος κατελήφθη από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Αττίλα 2, ενώ η πόλη βομβαρδίστηκε εκτεταμένα από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Έκτοτε, η πόλη έχει γίνει φάντασμα με τους Τούρκους να απαγορεύουν την πρόσβαση.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Το ασφαλιστικό και πάλι στο προσκήνιο

Μέσα στο 2012 αναμένονται νέα επώδυνα ασφαλιστικά μέτρα, καθώς τα ταμεία οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω του μνημονίου.


Το 2011 τα ταμεία κύριας ασφάλισης παρουσίασαν απώλειες 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν η ανεργία κινούνταν σε χαμηλότερα επίπεδα και οι μειώσεις μισθών ήταν σαφώς μικρότερες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2012, οι απώλειες εσόδων θα φτάσουν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης δήλωσε «Η εξέλιξη των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας». Επισήμανε επίσης ότι «η "εξίσωση" των ασφαλιστικών ταμείων είναι εξαιρετικά δύσκολη και θα βρεθεί λύση μόνο με την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας».


Το Νέο Μνημόνιο προβλέπει ρητά την λήψη νέων μέτρων για το ασφαλιστικό σύστημα, πέραν των αλλαγών που αναμένονται στα ταμεία παροχής εφάπαξ τον Ιούνιο. Στο μνημόνιο προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ κατά 5% με την κατάργηση της εισφοράς 1,75% υπέρ της Εργατικής Κατοικίας και 0,5% υπέρ της Εργατικής Εστίας. Το υπόλοιπο 2,75% αφορά μείωση των εισφορών του ΙΚΑ. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη έκθεση της για την χώρα μας ζητά επιπρόσθετα μέτρα ύψους 11,6 δισεκατομμυρίων για τη διετία 2013-2014, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα, με νέες περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα.

Η ανάγκη για νέα μέτρα - κατά το υπουργείο Εργασίας - εξαρτάται από τα εξής:

1. Την ομαλή καταβολή των εισφορών προς τα Ταμεία. Σήμερα περίπου οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες (ποσοστό 54,14%) καταβάλλουν εισφορές, ενώ το 62% των αγροτών πληρώνει τις εισφορές του στον ΟΓΑ.

2. Την είσπραξη των οφειλών προς τα Ταμεία, οι οποίες φθάνουν τα 11 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 7 δισ. είναι εισπράξιμα και αφορούν 800.000 οφειλέτες. Στόχος η είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ ετησίως από «παλαιές» οφειλές.

3. Την είσπραξη των εισφορών από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, καθώς υπολογίζεται ότι σήμερα 400.000 εργαζόμενοι δεν πληρώνονται κανονικά τα δεδουλευμένα, εξαιτίας αυτών των προβλημάτων. Ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται και οι εισφορές.

4. Τη δυνατότητα του κρατικού προϋπολογισμού να καταβάλει τις επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες για την τριετία 2013 - 2014 - 2015 υπολογίζονται σε 42,7 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΑΕΔ.

5. Την αναπλήρωση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων από το PSI, που φθάνουν τα 12 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί την παροχή ακινήτων προς τα Ταμεία, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστή ούτε η αξία τους ούτε οι πρόσοδοι που θα επιφέρουν στους ασφαλιστικούς φορείς.

6. Την περιστολή των ανεξέλεγκτων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης με στόχο την εξοικονόμηση 3,2 δισ. ευρώ κυρίως από τη σπατάλη στον τομέα του φαρμάκου.

7. Εξοικονόμηση 450 εκατ. ευρώ ετησίως από την περικοπή 40.000 συντάξεων που συνέχιζαν να δίδονται σε πεθαμένους. Αναζήτηση 2,5 δισ. ευρώ από την αναδρομική επιστροφή όσων εισπράχθηκαν παρανόμως από συγγενείς νεκρών.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα προβλέπει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου η ένταση της ύφεσης το 2012 θα αυξήσει την πραγματική ανεργία στο 26% και τη στατιστική ανεργία στο 21%, περιορίζοντας σημαντικά τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων (υπολογίζονται απώλειες 6,5 δισ. ευρώ).

Τα ασφαλιστικά μέτρα θα προκαλέσουν αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα του κόσμου. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστούν στη πράξη!!!!


Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

O Γιώργος Παπανδρέου στο καρναβάλι της ΒαλένθιαΟ πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας δεν αποτελεί αντικείμενο χλευασμού μόνο για εμάς, αλλά και για τους κατοίκους της Βαλένθια στην Ισπανία.

Η Ισπανία είναι και αυτή μία χώρα που βιώνει έντονα την οικονομική κρίση και που οι δείκτες ανεργίας της είναι λίγο υψηλότεροι από τους ελληνικούς. Στο καρναβάλι που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στη Βαλένθια, χαρακτηριστική είναι η φυσιογνωμία του πρώην πρωθυπουργού μας ως "καρνίβαλος". Έτσι, ο Γιωργάκης είχε την τιμή να γίνει άγαλμα για την παρέλαση του καρναβαλιού στη Βαλένθια.

Σέ ένα από τα μεγαλύτερα άρματα της αποκριάτικης παρέλασης, στεκόταν αγέρωχος ως γυμνός δισκοβόλος ο Παπανδρέου που ετοιμάζεται να πετάξει το ευρώ…  (τα σχόλια δικά σας). Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Las Fallas «έγδυσαν» τον Παπανδρέου και στο τέλος μάλιστα έκαψαν το ομοίωμά του μαζί με τα άλλα άρματα,


Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου υπό δρακόντεια μέτρα....

Στην Αθήνα δύναμη από 4.000 αστυνομικούς θα παρευρίσκεται στην παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε όλη την Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο.


Οι ανάπηροι πολέμου αποφάσισαν να μην παρελάσουν, ενώ όσοι βρεθούν κοντά στις εξέδρες των επισήμων θα πρέπει να έχουν διαπίστευση. Οι αστυνομικοί θα κάνουν προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες  που θα εμφανιστούν κοντά στο χώρο των παρελάσεων με πανό. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε την περασμένη εβδομάδα εν όψει της Επετείου, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά, παρουσία όλων των μελών της κυβέρνησης. Στο Υπουργικό της Πέμπτης, η πρόθεση για σύσσωμη παρουσία της κυβέρνησης στις παρελάσεις επαναδιατυπώθηκε.


Την 25η Μαρτίου έχουμε και την στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων αντέδρασε έντονα στην απόφαση της κυβέρνησης να επιστρατεύσει ισχυρές δυνάμεις, ώστε να μην γίνουν επεισόδια. Συγκεκριμένα δήλωσε «Δεν είναι δυνατόν οι εθνικές επέτειοι να εορτάζονται με την επιβολή μέτρων αστυνομίας και μάλιστα καταστρατηγώντας κάθε έννοια ωραρίου, αδειών και ημερήσιων αναπαύσεων του αστυνομικού. 

Δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Τα κοινωνικά προβλήματα και ο θυμός ενός ολόκληρου λαού, δεν αντιμετωπίζονται με την καταστολή. Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στα πρωτοφανή μέτρα 'τάξης και ασφάλειας' και για τον πρόσθετο λόγο ότι για κάθε τι αρνητικό, όπως έγινε πριν λίγες ημέρες στο ΟΑΚΑ, οι συνήθεις 'εισαγγελείς' θα σπεύσουν να κατηγορήσουν και πάλι την Ελληνική Αστυνομία.»


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Γενική απεργία στην Πορτογαλία λόγω των μέτρων λιτότητας!

Η Πορτογαλία υπέγραψε τις προηγούμενες μέρες μνημόνιο με Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την παροχή 78 δισ. ευρώ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την προσφυγή των εργαζομένων στους δρόμους με στόχο την διαμαρτυρία τους απέναντι στα μέτρα λιτότητας και στις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά.


Στο γενικό πλαίσιο τις απεργίας δεν λειτουργούν οι εσωτερικές σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, όσο και τα διεθνή δρομολόγια Λισαβόνας - Μαδρίτης. Τα νοσοκομεία έχουν μπει και αυτά στο απεργιακό κλίμα και θα δέχονται μόνο σοβαρά περιστατικά. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθούν ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της Πορτογαλίας.


Ένα από τα συνθήματα των εργαζομένων είναι «Καταλάβετε τους δρόμους, μπλοκάρετε τα πάντα». Οι Πορτογάλοι δικαίως υποστηρίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές υπονομεύουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, ενισχύοντας την ανεργία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 14%.

Ένα από τα συνδικάτα, το UGT, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έχει υπογράψει τις μεταρρυθμίσεις, ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι διστακτικοί στο να συμμετάσχουν στην απεργία. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, πάντως, το CGTP, έχει δεσμευτεί ότι η χώρα θα παραλύσει. 

Η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την χειρότερη ύφεση από την δεκαετία του 70. Πέρυσι τον Μάιο υποχρεώθηκε να καταφύγει σε πακέτο διάσωσης επειδή είχε ήδη συσσωρεύσει τεράστιο χρέος. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η χώρα ίσως ζητήσει και δεύτερο πακέτο διάσωσης ξαθώς η ύφεση βαθαίνει.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Το ηλεκτροσόκ βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης...

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν της Σκωτίας αναφέρουν σε δημοσίευση τους στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», ότι το ηλεκτροσόκ (ή όπως επιστημονικά ονομάζεται η ηλεκτροσπασμοθεραπεία) αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους οι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες εμπλέκονται στην κατάθλιψη.


Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία αφορά την τοποθέτηση ηλεκτροδίων  στους κροτάφους του ασθενούς που διοχετεύουν ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται ήδη από την δεκαετία του 1930, από ψυχιάτρους που είχαν σαν στόχο την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας του εγκεφάλου. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός που κρύβεται πίσω από τη λειτουργία της μεθόδου παρέμενε ασαφής.

Οι ερευνητές του Αμπερντίν διέκριναν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία «χαμηλώνει την ένταση» της υπερδραστήριας επικοινωνίας μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τη διάθεση και άλλων που είναι υπεύθυνες για τη σκέψη και τη συγκέντρωση. Με αυτόν τον τρόπο, σταματά η αρνητική επίδραση που έχει η κατάθλιψη στα θετικά συναισθήματα.


Οι επιστήμονες διεξήγαγαν μαγνητική τομογραφία στον εγκέφαλο εννέα ατόμων (έξι άνδρες και τρεις γυναίκες) με σοβαρή κατάθλιψη πριν και μετά την υποβολή τους σε ηλεκτροσόκ. Οι ασθενείς που δεν αποκρίνονταν στις συμβατικές φαρμακευτικές θεραπείες  υποβάλλονταν στην τεχνική του ηλεκτροσόκ δύο φορές την εβδομάδα. Οπως διαπιστώθηκε, η μείωση της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου που προκαλούσε το ηλεκτροσόκ οδηγούσε και σε μεγάλη βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 

Ο επικεφαλής της έρευνας Ιαν Ράιντ, που είναι καθηγητής της  Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν,  ανέφερε ότι «επί δεκαετίες η τεχνική ECT θεωρείται αμφιλεγόμενη και η κύρια κριτική που ασκείται είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς επιδρά στον εγκέφαλο. Πιστεύουμε ότι λύσαμε έναν 70χρονο γρίφο καθώς η μελέτη μας αποκαλύπτει ότι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία επιδρά στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην κατάθλιψη επικοινωνούν μεταξύ τους». Ο καθηγητής ανέφερε ότι παρά τις αντιδράσεις που συνοδεύουν τον συγκεκριμένο τύπο θεραπείας, αυτός είναι αποτελεσματικός όχι μόνο στην ψυχιατρική αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της ιατρικής με δεδομένο ότι το 75%-85% των ασθενών απαλλάσσονται από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. 

Το επόμενο βήμα της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα της θεραπείας έχουν διάρκεια με την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Eurovision 2012: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της σειράς εμφάνισης στους ημιτελικούς!!Οι αποστολές και των 42 χωρών που συμμετέχουν στη φετινή Γιουροβίζιον συγκεντρώθηκαν χτες στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο της συμμετοχής τους. Ο Άγιος Μαρίνος έχει διορία μέχρι την Παρασκευή να αλλάξει τους στίχους του τραγουδιού του καθώς περιέχουν στοχευμένη διαφημιστική προώθηση του Facebook. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι θα μας εκπλήξουν ευχάριστα σχετικά με την σκηνή της Γιουροβίζιον.


Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της σειράς εμφάνισης στους ημιτελικούς καθώς και των χωρών που συμμετέχουν απευθείας στον τελικό. Ακολουθεί αναλυτικά  η σειρά εμφάνισης της κάθε χώρας:


1oς ημιτελικός
1. Μαυροβούνιο
2. Ισλανδία
3. Ελλάδα
4. Λετονία
5. Αλβανία
6. Ρουμανία
7. Ελβετία
8. Βέλγιο
9. Φινλανδία (wildcard)
10. Ισραήλ
11. Άγιος Μαρίνος
12. Κύπρος
13. Δανία
14. Ρωσία 
15. Ουγγαρία
16. Αυστρία
17. Μολδαβία
18. Ιρλανδία (wildcard)

2oς ημιτελικός

1. Σερβία
2. Σκόπια
3. Ολλανδία
4. Μάλτα
5. Λευκορωσία
6. Πορτογαλία
7. Ουκρανία (wildcard)
8. Βουλγαρία
9. Σλοβενία
10. Κροατία
11. Σουηδία
12. Γεωργία
13. Τουρκία
14. Εσθονία
15. Σλοβακία
16. Νορβηγία
17. Βοσνία - Ερζεγοβίνη
18. Λιθουανία (wildcard)


Τελικός
1. Ηνωμένο Βασίλειο
9. Γαλλία
10. Ιταλία
13. Αζερμπαϊτζάν
19. Ισπανία (Wildcard)
20. Γερμανία


Ακολουθεί σε βίντεο όλη η διαδικασία κλήρωσης

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Τα βραβεία του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε χτες το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης "Εικόνες του 21ου αιώνα" με την απονομή των βραβείων για τα καλύτερα ντοκιμαντέρ ανά κατηγορία.


Ο Δημήτρης Εϊπίδης, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δήλωσε «Στην έναρξη του Φεστιβάλ αναφέρθηκα στο στόχο μας, που πάντα παραμένει ο θεατής. Επιθυμούμε να γεμίζουμε τις αίθουσες γιατί σήμερα έχουμε ανάγκη το ντοκιμαντέρ περισσότερο από ποτέ. Και τον στόχο αυτόν τον πετύχαμε. Οι θεατές κατέκλυσαν τις αίθουσες του Φεστιβάλ, ξεπερνώντας τους 50.000! Αυτή είναι για μας η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη επιβράβευση». Ο ίδιος ανέφερε επίσης «Πιστεύω ότι πετύχαμε κάποιους από τους στόχους μας. Και, φυσικά, η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ραντεβού στο 15ο Φεστιβάλ που θα γίνει 22 με 31 Μαρτίου του 2013»


Στην τελετή απονομής βραβείων η ταινία «Ιταλία: Αγάπα την ή παράτα την» απέσπασε το βραβείο κοινού για καλύτερη ξένη ταινία στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Η δημιουργία –σε σκηνοθεσία Γκούσταβ Χόφερ και Λούκα Ραγκάτσι- παρακολουθεί ένα ζευγάρι Ιταλών που σκέφτονται εάν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Με την χαριτωμένη δομή της αγγίζει αρκετά και τους Έλληνες, καθώς τα θέματα που θίγει αφορούν και την Ελλάδα. 

Το βραβείο κοινού σε ελληνική ταινία απέσπασε το ντοκιμαντέρ «Encardia, η πέτρα που χορεύει», σε σκηνοθεσία Άγγελου Κοβότσου. Στην κατηγορία κάτω των 45 λεπτών, τα βραβεία πήγαν -για ελληνική παραγωγή- στην ταινία «Ο τυφλός ψαράς», σε σκηνοθεσία Στρατή Βογιατζή και Θέκλας Μαλάμου, και - για ξένη παραγωγή- στην ταινία «ORA» (Καναδάς) σε σκηνοθεσία Φιλίπ Μπεϊλόκ.


Η φετινή Κριτική Επιτροπή της FIPRESCI απένειμε βραβείο για ελληνική παραγωγή στην ταινία «Σαγιόμι», σε σκηνοθεσία Νίκου Νταγιαντά, αναφέροντας ότι πρόκειται για «μια ευαίσθητη και ευφυή μαρτυρία για ένα από τα πιο σύγχρονα και σοβαρά θέματα που αφορούν στη μοντέρνα Ελλάδα: τη μετανάστευση». Η ταινία απεικονίζει τη ζωή μιας εξαιρετικής γυναίκας, η οποία εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με τον βαθύ σεβασμό και το θαυμασμό που επέδειξε ο ταλαντούχος σκηνοθέτης.
Το βραβείο τηλεοπτικής προβολής της ΕΡΤ3 σε ντοκιμαντέρ της ενότητας «Κοινωνία και Περιβάλλον» απέσπασαν κατά ήμισυ οι ταινίες «Απαλλοτρίωση» του Μάνου Παπαδάκη και «Μια χούφτα γενναίοι άνθρωποι» της Ριγιά Αρζού Κοκσάλ. Το βραβείο συνοδεύτηκε από έπαθλο 1.500 ευρώ για καθεμιά δημιουργία.Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία που απονεμήθηκαν:

Βραβεία κοινού
Για ταινίες άνω των 45΄
i. Για ελληνική παραγωγή στην ταινία «Encardia, η πέτρα που χορεύει», σε σκηνοθεσία Αγγελου Κοβότσου.
ii. Για ξένη παραγωγή στην ταινία «Ιταλία, αγάπα την ή παράτα την» , σε σκηνοθεσία Γκούσταβ Χόφερ και Λούκα Ραγκάτσι.
Για ταινίες κάτω των 45'
i. Για ελληνική παραγωγή στην ταινία «Ο τυφλός ψαράς», σε σκηνοθεσία Στρατή Βογιατζή και Θέκλας Μαλάμου ii. Για ξένη παραγωγή στην ταινία «ORA» (Καναδάς), σε σκηνοθεσία Φιλίπ Μπεϊλόκ.
Βραβεία Fipresci
i. Για ελληνική παραγωγή στην ταινία «Σαγιόμι», σε σκηνοθεσία Νίκου Νταγιαντά
ii. Για ξένη παραγωγή στην ταινία «Canicula» (Μεξικό), σε σκηνοθεσία Χοσέ Αλβαρες
Βραβείο ΕΡΤ3
Το βραβείο τηλεοπτικής προβολής της ΕΡΤ3 σε ντοκιμαντέρ της ενότητας «Κοινωνία και Περιβάλλον» απονεμήθηκε εξ ημισείας στις ταινίες «Απαλλοτρίωση» του Μάνου Παπαδάκη και «Μια χούφτα γενναίοι άνθρωποι» (Τουρκία) της Ρυγιά Αρζού Κοκσάλ.
Βραβείο ΕΡΤ «Doc on Air»
Το βραβείο απέσπασε το project «My Journey to Meet You» (Ιταλία), σε σκηνοθεσία Marco Simon Puccioni.
Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας
Το βραβείο απέσπασε το ντοκιμαντέρ «Αυτό δεν είναι μια ταινία» (Ιράν), σε σκηνοθεσία των Τζαφάρ Παναχί και Μοτζτάμπα Μιρταχμάς.
Βραβείο WWF
Το βραβείο που απονέμεται σε ταινία της ενότητας «Κοινωνία και Περιβάλλον», με θέμα το περιβάλλον και την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, απέσπασε η ταινία «Ζήτω οι αντίποδες» σε σκηνοθεσία Βίκτορ Κοσακόφσκι.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Η διαμάχη Yahoo και Facebook στα δικαστήρια....

Η διαμάχη Yahoo και Facebook οδηγείται στα δικαστήρια εξαιτίας του γεγονότος ότι η Yahoo ισχυρίζεται ότι το Facebook καταπατά τις πατέντες της γύρω από την διαφήμιση, τα κοινωνικά δίκτυα και την ιδιωτικότητα.


Αφορμή για τη διαμάχη είναι η επικείμενη είσοδος του Facebook στο Χρηματιστήριο που οδήγησε τη Yahoo να ζητήσει από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης να αγοράσει άδεια για τις πατέντες της. Οι υπεύθυνοι διαχειριστές του Facebook από την πλευρά τους δήλωσαν απογοητευμένοι που “ένας μακροχρόνιος συνεργάτης τους όπως το Yahoo και μια εταιρεία που επωφελήθηκε από την άνοδο του site προσπαθεί τώρα να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του με τέτοιο τρόπο”.


Το Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα με τον αριθμό των πατεντών που έχει κατοχυρώσει καθώς στο τέλος του 2011 είχε κατοχυρώσει μόλις 56 πατέντες. Την ίδια στιγμή η Yahoo που ιδρύθηκε το 1996 έχει πάνω από 1.000 πατέντες που καλύπτουν μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας της. Η Yahoo γνωρίζει καλά την κερδοφόρα όψη των μηνύσεων και των πατεντών. Το2004 είχε μηνύσει τη Google για μια άλλη πατέντα της, οδηγώντας την και αυτή με την σειρά στα δικαστήρια.Εκείνη τη χρονιά η Google ετοιμαζόταν να μπει στο Χρηματιστήριο. Η Yahoo κέρδισε αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που έκανε με την εταιρεία. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται τώρα με το Facebook που ετοιμάζεται κι αυτό για την είσοδό του στο Χρηματιστήριο.


Η άνοδος του Facebook στον τομέα της διαφήμισης προκαλεί όπως φαίνεται μεγάλη δυσαρέσκεια τόσο στην Yahoo όσο και στην Google. Η λύση θα δοθεί στα δικαστήρια.